< Regulamin imprez - PROM-ART

Regulamin koncertów / imprez organizowanych przez PROM ART 

1. Osoba uczestnicząca w imprezie ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do niego.

2. Na teren biletowanej imprezy mają wstęp wszyscy, którzy zakupili bilety (lub posiadają zaproszenie). Osoby małoletnie w wieku do 14-u lat mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Terenem imprezy określa się: widownię, szatnie, foyer obiektów oraz cały obszar udostępniony widzom po okazaniu biletów służbom organizatora.

2 a. Bilety zakupione na imprezy nie podlegają zwrotom ani zamianom na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia, zmiany daty lub miejsca wydarzenia. Brak takich możliwości regulowany jest na podstawie art.38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r.poz.827), biorąc pod uwagę, że Sprzedawca świadczy usługi związane z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, a w umowie oznaczany jest dzień lub okres świadczenia usługi, nabywcy nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy na podstawie art. 27 cytowanej ustawy.

3. Organizator utrwala przebieg imprezy w formie fotografii i filmów dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy innych imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może więc zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych.

4. Nad bezpieczeństwem uczestników koncertu czuwają służby porządkowe organizatora, do poleceń których należy się bezwzględnie stosować.

5. Osobom obecnym na koncercie/spektaklu zabrania się wnoszenia broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, własnych napojów alkoholowych i innych napojów własnych w szklanych opakowaniach.

6. Osobom znajdującym się w obiekcie w którym odbywa się impreza, zabrania się prezentowania treści politycznych, religijnych i innych, utrudniających przeprowadzenie imprezy.

7. Oznaczone służby porządkowe mają prawo odmówić wpuszczenia na teren obiektu w którym odbywa się impreza, bądź żądać jego opuszczenia, przez osoby co do których mają uzasadnione podejrzenie, że wbrew zakazowi wnoszą bądź posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 5 niniejszego regulaminu, chyba że przeprowadzona na żądanie tych osób kontrola nie potwierdzi podejrzenia, oraz osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

8. W związku z nieprzestrzeganiem zasad regulaminu, organizator (służby porządkowe) mają prawo zażądać opuszczenia terenu obiektu w którym odbywa się impreza, przez osobę naruszającą regulamin.

9. Z terenu imprezy będą wydalone osoby nietrzeźwe bądź pod wpływem środków odurzających, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa i przekazane zostaną służbom porządkowym celem dalszego postępowania. Sankcje grożą też osobom, które podczas imprezy dopuszczą się nieobyczajnego zachowania.

10. Osobom, którym odmówiono wstępu na imprezę lub przebywania na niej (usunięcie osoby z terenu imprezy zgodnie z Regulaminem) nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet, ani inne roszczenia.

11. Zabrania się wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video. 

 1. 12. Zasady przyznawania akredytacji, oraz pracy fotoreporterów ustala organizator imprezy. Wszystkie osoby które uzyskały prawo do akredytacji zobowiązane są do stosowania regulaminu imprez oraz ustaleń z organizatorem.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności karnej, administracyjno-prawnej i cywilno-prawnej osób uczestniczących w imprezie, wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

PROM ART Leszek Janiszewski

AKREDYTACJA

Akredytacja, czyli możliwość wejścia na koncert oraz pozwolenie na robienie zdjęć lub przeprowadzenie wywiadu, jest możliwa do uzyskania, po spełnieniu warunków wymaganych przez organizatora oraz artystów/zespół. Organizator, ma prawo odmówić akredytacji, jeśli nie zostaną spełnione warunki na jakich miała ona zostać udzielona.

Akredytację można uzyskać w dwojaki sposób:

   1. Akredytacja płatna – osoba zainteresowana, płaci określoną kwotę. Suma ta, zwykle jest przez organizatora określana względem ceny biletu. Ponadto artysta/zespół może zażądać dodatkowej opłaty za możliwość wykorzystania zdjęć w komercyjny, jak i niekomercyjny sposób.
   2. Akredytacja darmowa– przyznawane są wyłącznie dziennikarzom, którzy biorą udział w promocji konkretnego wydarzenia. Promocja wydarzenia w naszym rozumieniu to:

-W przypadku portali internetowych– banner na stronie głównej i/lub pełna informacja w zakładce polecane, promocja danego wydarzenia minimum 2-3 tygodnie przed datą jego rozpoczęcia.

-w przypadku miesięczników – zapowiedź

-w przypadku tygodników – zapowiedź ze zdjęciem

-w przypadku dzienników – zapowiedź ze zdjęciem

-w przypadku radia – bezpośrednia reklama wydarzenia minimum z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem.

Oczekujemy również relacji z wydarzenia na dzień po jego zakończeniu.

Zależnie od charakteru wykonywanej pracy, oczekujemy od fotografa przekazania nam 10 zdjęć z danego koncertu, na który uzyskał możliwość wstępu. Wybrane zdjęcia trafią na naszą stronę internetową , gdzie będzie podany autor zdjęcia.

Nasze warunki :

 • 1. Osoba ubiegająca się o akredytację dokona zgłoszenia minimum 7 dni przed danym koncertem.
 • 2. W dniu koncertu akredytacji nie udzielamy.
 • 3. O udzieleniu akredytacji poinformujemy zainteresowane osoby co najmniej 2 dni przed danym koncertem.
 • 4. Zdjęcia fotografowie robią na podstawie ustaleń z organizatorem imprezy.
 • 5. Osoby mające przeprowadzić wywiad powinny się zgłosić co najmniej 1 godzinę przed koncertem lub w czasie wskazanym przez organizatora imprezy.
 • 6. Warunki wywiadu ustala organizator w porozumieniu z managementem artystów i należy się do nich zastosować.

Prom-Art nie współpracuje z osobami, redakcjami oraz portalami naruszającymi wizerunek artystów/zespołów, działającymi niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, a także dobrymi obyczajami.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wysłanie go do nas, obiecujemy szybki kontakt i elastyczność w sprawach dotyczących przyznawania akredytacji.