< Regulaminy i oświadczenia Covid 19 - PROM-ART

Uwaga! Wszystkie osoby uczestniczące w naszych koncertach zobowiązane są do noszenia maseczek! Osoby bez maseczek nie będą obsługiwane!

Regulamin Koncertu w warunkach obostrzeń epidemicznych.

Szanowni Państwo w trosce o nasze zdrowie oraz sprawne przeprowadzenie wydarzenia artystycznego w warunkach zagrożenia epidemicznego, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem koncertu oraz bezwzględne przestrzeganie.

OŚwiadczenie uczestnika koncertu / spektaklu

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem oraz przesłanie go na nasz adres mailowy kielce@prom-art.pl lub przyniesienie na koncert i przekazanie naszym pracownikom.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH W WARUNKACH EPIDEMII SARS-COV-2

 

 1. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o stanie swojego zdrowia oraz przekazania swoich danych kontaktowych (adres zamieszkania oraz nr telefonu komórkowego) Organizatorowi.
 2. Administratorem Państwa danych jest PROM-ART Leszek Janiszewski. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzenia i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 3. Wzór oświadczenia dostępny jest pod linkiem . Należy je złożyć przy wejściu do obiektu lub na teren wydarzenia można też przesłać podpisane zeskanowane oświadczenie, na adres mailowy:kielce@prom-art.pl .
 4. Osoby odmawiające złożenia oświadczenia nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu; w takim przypadku kwota za bilet nie podlega zwrotowi.
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren wydarzenia. Preparaty do dezynfekcji będą dostępne na miejscu.
 6. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, również podczas trwania wydarzenia.
 7. Ze względu na wymogi związane z procedurami bezpieczeństwa prosimy o przyjście na wydarzenie z czasowym wyprzedzeniem.
 8. Zalecamy korzystanie z biletów elektronicznych
 9. Osoby z widocznymi objawami przeziębienia (duszności, kaszel, wysoka gorączka) nie będą wpuszczane na teren wydarzenia.
 10. Uczestnicy mogą zajmować na widowni tylko wyznaczone i wskazane miejsca.
 11. Uczestnicy zobligowani są do utrzymywania dystansu 1,5 m od innych uczestników
 12. Uczestnicy zobligowani są do stosowania się do wszystkich poleceń wydawanych przez obsługę wydarzenia
 13. Podczas wydarzenia nie wolno spożywać żadnych posiłków i napojów
 14. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

Uwaga: Osoby utrzymujące ze sobą bliski codzienny kontakt lub wspólnie zamieszkujące, mają prawo zajmować miejsca obok siebie, bez wymaganego odstępu.

 

PROM-ART

Leszek Janiszewski

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA KONCERTU 

 1. Imię i nazwisko _______________________________
 1. Dane kontaktowe uczestnika : (numer telefonu / e-mail) _________________________________________________________________________ Oświadczam, że według swojej najbardziej aktualnej i rzetelnej wiedzy dotyczącej własnego stanu zdrowia, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym.
 2. Nie zaobserwowałem/am u siebie objawów chorobowych, w szczególności objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem Sars-Cov-2, przede wszystkim: gorączki, kaszlu, duszności lub bólu mięśni.
 3. W ciągu ostatnich 14 dni nie przebywałem/am za granicą, a w przypadku pobytu przeszedłem/am odpowiednie badania w kierunku zakażenia Sars-Cov-2.
 4. Osoba, która zajmuje miejsce obok mnie bez wymaganego odstępu, jest osobą, z którą utrzymuję bliski codzienny kontakt. Przyjmuję do wiadomości obowiązek zakrywania, na terenie obiektu w którym odbywa się koncert, nosa i ust poprzez zastosowanie maseczki chirurgicznej lub innej posiadającej odpowiednie atesty. W przypadku braku wymaganej ochrony twarzy organizator może odmówić wpuszczenia widza do obiektu w którym odbywa się koncert, bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany bilet.
 5. Jestem osobą zaszczepioną przeciw SARS-CoV-2

     Jestem osobą niezaszczepioną przeciw SARS-CoV-2

Uwaga: proszę postawić krzyżyk we właściwym polu, informacja ta jest konieczna do powiększenia ilości widzów i nie stanowi odmowy uczestnictwa w koncercie

Podpis osoby składającej oświadczenie ______________________________________

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzeń artystycznych/spektakli organizowanych przez PROM-ART oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. Niniejsza klauzula dotyczy kwestii przetwarzania danych osobowych związanych z uzyskiwaniem informacji na temat stanu zdrowia osób fizycznych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy art. 9 ust 1 lit. i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – w dalszej części zwane ,,RODO” w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w tym wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Administratorem Pani/Pana danych jest PROM-ART Leszek Janiszewski z siedzibą ul. Chopina 15/98 25-356 Kielce, tel.: centrala tel.: 504 131905, adres poczty elektronicznej: kielce@prom-art.pl przedstawicielem administratora oraz inspektorem ochrony danych jest Leszek Janiszewski tel. 504 131 905 e-mail:kielce@prom-art.pl